Google My Business
GMB

> Czynnosci-notarialne.html

Czynności notarialne – oferta kancelarii

Notariusze zobowiązani są do wykonywania określonych czynności notarialnych zgodnie z etyką zawodową i literą prawa. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z listą określającą rodzaj czynności podejmowanych przez notariusza. Kancelaria zapewnia pomoc notarialną wszystkim podmiotom. Możliwe jest również uzyskanie porady notarialnej na temat wszystkich przeprowadzanych czynności. Naszymi klientami są głównie osoby z okolic Sosnowca, Będzina czy Dąbrowy Górniczej.

Usługi notarialne – czynności dokonywane przez notariusza

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia notarialne;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Zakres usług notarialnych oraz obowiązki notariusza związane z wykonywaniem określonych w nim czynności regulowane są ustawą Prawo o notariacie, której treść udostępniamy na naszej stronie, w dziale „Akty prawne”. Za przeprowadzenie konkretnych czynności notariusz pobiera opłatę, w skład której wchodzi określona prawnie taksa notarialna powiększona o podatek VAT oraz dodatkowe podatki i opłaty.

Wszystkie dokumenty i akty notarialne powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Ponadto przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać również stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

ul. Targowa 8, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 266 52 00 / 32 360 62 02
fax. 32 266 52 00
e-mail. notariusz.sosnowiec(at)wp.pl

Godziny otwarcia kancelarii notarialnej:
Pon., Śr., Czw.: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00
Piątek: 8.00 - 14.00